• Vasileios Tzanidis

Άδεια ειδικού σκοπού και λοιπές διευκολύνσεις

- Οι εργαζόμενοι γονείς, εκτός των ανωτέρω εναλλακτικών, δύναται να κάνουν χρήση της άδειας ειδικού σκοπού. Ως εργαζόμενοι γονείς νοούνται οι γονείς παιδιών:

1. Εγγεγραμμένων σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς.

2. Που φοιτούν σε σχολικές μονάδες υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

3. Που φοιτούν σε ειδικά σχολεία ή σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, καθώς και οι εργαζόμενοι γονείς ατόμων με αναπηρία, τα οποία ανεξαρτήτως της ηλικίας τους, είναι ωφελούμενα σε δομές παροχής υπηρεσιών ανοικτής φροντίδας.

- Προς διευκόλυνση των εργαζομένων γονέων και για όσο χρονικό διάστημα παραμείνουν κλειστές οι μονάδες που αναφέρονται ανωτέρω, προβλέπεται η δυνατότητα λήψης άδειας ειδικού σκοπού, διάρκειας κατ΄ελάχιστο 3 ημερών, υπό την προϋπόθεση ότι ο εργαζόμενος κάνει χρήση μίας (1) ημέρας από την κανονική του άδεια, για κάθε τρεις (3) ημέρες της άδειας ειδικού σκοπού.

- Η ανωτέρω άδεια λαμβάνεται έως και 10/04/2020, εφόσον τουλάχιστον ένας γονέας εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα ως μισθωτός, ακόμη και αν ο άλλος γονέας είναι ελεύθερος επαγγελματίας.

- Στην περίπτωση που και οι δύο γονείς είναι μισθωτοί, στον ίδιο ή διαφορετικό εργοδότη, οφείλουν μέσω κοινής υπεύθυνης δήλωσης να γνωστοποιήσουν στους εργοδότες τους, ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση της άδειας ειδικού σκοπού ή σε περίπτωση που μοιραστούν την άδεια, τα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα χρήσης της από καθέναν από αυτούς.

- Στην περίπτωση που ο ένας γονέας είναι εργαζόμενος στον ιδιωτικό και ο άλλος στο δημόσιο τομέα απαιτείται η προσκόμιση στον εργοδότη υπεύθυνης δήλωσης από τον γονέα που εργάζεται στο δημόσιο τομέα ότι δεν έχει κάνει χρήση της άδειας ειδικού σκοπού, προκειμένου ο μισθωτός να μπορεί κάνει νόμιμα χρήση της άδειας αυτής.

- Σε περίπτωση που εργάζεται ένας μόνο εκ των δύο γονέων, τότε αυτός δεν μπορεί να κάνει χρήση της άδειας ειδικού σκοπού, εκτός εάν ο γονέας που δεν εργάζεται νοσηλεύεται για οποιονδήποτε λόγο ή νοσεί από τον κορωνοϊό ή είναι άτομο ΑμεΑ και λαμβάνει επίδομα από τον ΟΠΕΚΑ.

- Ως εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα νοούνται οι υπάλληλοι που απασχολούνται σε δημόσιες υπηρεσίες, αποκεντρωμένες διοικήσεις, ΟΤΑ Α΄και Β΄ βαθμού και νομικά πρόσωπα αυτών, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, εντός της Γενικής Κυβέρνησης με οποιαδήποτε σχέση εργασίας.

- Σε περίπτωση διαζυγίου ή διάστασης των δύο γονέων, την άδεια ειδικού σκοπού λαμβάνει ο γονέας που έχει την επιμέλεια ή ασκεί τη γονική μέριμνα των παιδιών, εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά μεταξύ των δύο γονέων, συμφωνία η οποία αποδεικνύεται με κοινή υπεύθυνη δήλωση.

- Ο εργοδότης οφείλει να δηλώσει στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» όσους εργαζομένους έκαναν χρήση της άδειας ειδικού σκοπού, καθώς και τη διάρκεια αυτής, μετά το πέρας της 10/4/2020 και το αργότερο έως 15/4/2020.

- Απαραίτητη προϋπόθεση για να κάνει χρήση κάποιος εργαζόμενος της άδειας ειδικού σκοπού είναι να πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις για λήψη ετήσιας κανονικής άδειας τουλάχιστον έξι (6) ημερών στην εξαήμερη εργασία και πέντε (5) ημερών στην πενθήμερη εργασία. Στην περίπτωση που δεν πληρούται η ως άνω προϋπόθεση, τότε δικαιούται τη χρήση άδειας ειδικού σκοπού κατ΄αναλογία των ημερών κανονικής άδειας που δικαιούται.

- Από τις ημέρες άδειας ειδικού σκοπού, τα ⅔ καλύπτονται από τον εργοδότη και το ⅓ από τον τακτικό προϋπολογισμό, μετά από διασταύρωση των στοιχείων του Υπουργείων Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Εσωτερικών.

Οι δύο πρώτες ημέρες της άδειας ειδικού σκοπού αμείβονται από τον εργοδότη, ενώ η τρίτη από τον τακτικό προϋπολογισμό.

- Η περίοδος της άδειας ειδικού σκοπού είναι χρόνος εργασίας, αμείβεται και ασφαλίζεται ως χρόνος εργασίας, και λαμβάνεται υπόψη για τη θεμελίωση κάθε δικαιώματος των εργαζομένων, που προκύπτει λόγω της σχέσης εργασίας τους.

Λοιπές διευκολύνσεις στο δημόσιο τομέα και εξαιρέσεις

- Αντί για τη χρήση της άδειας ειδικού σκοπού οι εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα, δύνανται, κατόπιν αίτησης τους, να εργαστούν με μειωμένο ωράριο εργασίας, έως και 25% ημερησίως, χωρίς ανάλογη μείωση των αποδοχών τους. Σε περίπτωση χρήσης της ανωτέρω αναφερόμενης διευκόλυνσης, ο υπάλληλος υποχρεούται, μετά την άρση της προσωρινής λειτουργίας των σταθμών ή σχολικών μονάδων, να απασχοληθεί τις αντίστοιχες ώρες μείωσης του ωραρίου εργασίας, πέραν του ωραρίου του χωρίς αμοιβή υπερωριακής απασχόλησης, οπότε ο χρόνος αυτός υπολογίζεται ως πραγματική υπηρεσία. Από την υποχρέωση υπερωριακής απασχόλησης του προηγούμενου εδαφίου εξαιρούνται περιπτώσεις λήξης της σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Σε περίπτωση χρήσης της διευκόλυνσης μειωμένης απασχόλησης, η εργασία δύναται να παρέχεται και σε ώρες πέραν του εκ του νόμου καθορισμένου ωραρίου των δημοσίων υπηρεσιών.

- Οι υπάλληλοι που απασχολούνται με οποιοδήποτε καθεστώς εργασίας, στο Υπουργείο Υγείας, σε φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας, στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και τους φορείς αυτού, καθώς και για το ένστολο προσωπικό, απαιτείται αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου οργάνου της υπηρεσίας. Τα αρμόδια όργανα αποφαίνονται εάν είναι δυνατή η παροχή των διευκολύνσεων (άδεια ειδικού σκοπού ή μειωμένο ωράριο εργασίας), στην περίπτωση που και οι δύο γονείς υπηρετούν στους ανωτέρω φορείς ή είναι ένστολο προσωπικό, σε όποιον από τους δύο γονείς είναι δυνατή η παροχή, με βάση τη θέση όπου υπηρετούν και τα καθήκοντα που ασκούν.

0 views0 comments

Address

Ermou 3 (8th Floor) Thessaloniki, 54625

Office Phone: + 30 231 231 7260

Fax: +30 231 231 5192

©2020 BY RATIO LEGAL SERVICES.